Gebruiksvoorwaarden van de site

1. Erkenning en acceptatie van de voorwaarden door de gebruiker

Waveband Communications LLC ("ons" of "wij") biedt dewww.wvbandcoms.comsite en verschillende gerelateerde diensten (gezamenlijk de "site") aan u, de gebruiker, onderhevig aan uw naleving van alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen (de "gebruiksvoorwaarden"), evenals alle andere schriftelijke overeenkomst tussen ons en jou. Bovendien zijn gebruikers bij het gebruik van bepaalde diensten of materialen op deze site onderworpen aan alle geposte regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten of materialen die naast de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden ook voorwaarden kunnen bevatten. Al dergelijke richtlijnen of regels worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WENST GEBONDEN TE ZIJN, VERLAAT U DE SITE NU. UW RECHTSMIDDEL VOOR ONTEVREDENHEID MET DEZE SITE OF ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN, INHOUD OF ANDERE INFORMATIE DIE OP OF VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR IS, IS HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF DEZE SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN. UW OVEREENKOMST MET ONS MET BETREKKING TOT DE NALEVING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT ONMIDDELLIJK VAN KRACHT BIJ AANVANG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 03/01/2011. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze site en deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden erkent en ermee instemt de gewijzigde gebruiksvoorwaarden na te leven en eraan gebonden te zijn.

Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, omvatten verwijzingen naar onze "Gelieerde ondernemingen" onze eigenaars, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, directeuren, leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvat (zonder beperking) alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren, en / of het leveren van deze site en / of de inhoud ervan.

2. Beschrijving van de services

We stellen verschillende services beschikbaar op deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, verkoop en services van communicatieapparatuur en andere soortgelijke services. U bent verantwoordelijk voor het op eigen kosten verstrekken van alle apparatuur die nodig is om de services te gebruiken, inclusief een computer, modem en internettoegang (inclusief betaling van alle kosten die aan dergelijke toegang zijn verbonden).

We behouden ons het enige recht voor om de site, inclusief de functies van de site, op elk moment te wijzigen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als we dit recht uitoefenen. Alle nieuwe functies die de dan geldende services op deze site aanvullen of verbeteren, vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

3. Registratiegegevens en privacy

Om toegang te krijgen tot sommige diensten op deze site, moet u een account en wachtwoord gebruiken die kunnen worden verkregen door ons online registratieformulier in te vullen waarin om bepaalde informatie en gegevens wordt gevraagd ("Registratiegegevens"), en om uw registratiegegevens te onderhouden en bij te werken. zoals gevraagd. Door u te registreren, gaat u ermee akkoord dat alle informatie die in de registratiegegevens wordt verstrekt, waar en nauwkeurig is en dat u deze informatie bijhoudt en waar nodig bijwerkt om deze actueel, volledig en nauwkeurig te houden.

U verleent ons ook het recht om bepaalde Registratiegegevens over u bekend te maken aan derden. De informatie die we verkrijgen door uw gebruik van deze site, inclusief uw registratiegegevens, is onderworpen aan ons privacybeleid, dat specifiek door verwijzing is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

4. Gedrag op locatie

Uw gebruik van de site is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en u bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de site. Door informatie te plaatsen in of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst, chatroom, prikbord, nieuwsgroep, softwarebibliotheek of andere interactieve dienst die op of via deze site voor u beschikbaar kan zijn, stemt u ermee in dat u niet zult uploaden, delen, posten, of anderszins de distributie van inhoud verspreiden of vergemakkelijken - inclusief tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie - die:

een. onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op de privacy van anderen, onrechtmatig is, expliciete of expliciete beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen bevat (inclusief maar niet beperkt tot seksuele taal van gewelddadige of bedreigende aard gericht op een ander individu of een groep individuen), of anderszins onze regels of ons beleid schendt;

b. een individu of een groep individuen tot slachtoffer maakt, lastigvalt, vernedert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;

c. inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij;

d. vormt niet-geautoriseerde of ongevraagde reclame, junkmail of bulk-e-mail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde uitnodiging of enige vorm van loterij of gokken;

e. softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken of om onbevoegde toegang te krijgen tot gegevens of andere informatie van een derde partij; of

f. zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief onze werknemers of vertegenwoordigers.

We onderschrijven noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van materiaal dat is geüpload of ingediend door externe gebruikers van de site. Over het algemeen screenen, controleren of bewerken we de inhoud die wordt gepost door gebruikers van communicatiediensten, chatrooms, prikborden, nieuwsgroepen, softwarebibliotheken of andere interactieve diensten die mogelijk op of via deze site beschikbaar zijn, niet vooraf. Wij en onze agenten hebben echter het recht om naar eigen goeddunken alle inhoud te verwijderen die, naar ons oordeel, niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden en andere gedragsregels voor onze site, of die anderszins schadelijk, verwerpelijk of anderszins schadelijk is, of onnauwkeurig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen bij het verwijderen van dergelijke inhoud. U stemt hierbij in met een dergelijke verwijdering en ziet af van elke claim tegen ons die voortvloeit uit een dergelijke verwijdering van inhoud. Zie "Gebruik van uw materiaal" hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat inhoud die op deze site is geplaatst inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht. van elke partij.

Bovendien mag u uw account niet gebruiken om de beveiliging van een ander account te schenden of om ongeautoriseerde toegang tot een ander netwerk of andere server te krijgen. Mogelijk zijn niet alle delen van de site beschikbaar voor u of andere geautoriseerde gebruikers van de site. U mag andermans gebruik en genot van de site of andere soortgelijke diensten niet hinderen. Gebruikers die systemen of netwerkbeveiliging schenden, kunnen strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

U stemt ermee in dat we op elk moment en naar eigen goeddunken uw lidmaatschap, account of andere band met onze site kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u voor het overtreden van een van de bovenstaande bepalingen. Bovendien erkent u dat we volledig zullen meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites, inclusief samenwerking met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke criminele overtredingen.

5. Sites en informatie van derden

Deze site kan u linken naar andere sites op internet of anderszins verwijzingen bevatten naar informatie, documenten, software, materialen en / of diensten die door andere partijen worden geleverd. Deze sites kunnen informatie of materiaal bevatten dat sommige mensen ongepast of aanstootgevend vinden. Deze andere sites en partijen vallen niet onder onze controle, en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in eventuele verwijzingen naar andere partijen of hun producten en diensten. Het opnemen van een dergelijke link of referentie wordt louter voor het gemak aangeboden en impliceert geen goedkeuring van of associatie met de site of partij door ons, of enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

6. Informatie over intellectueel eigendom

Copyright (c) 03/01/2011 Waveband Communications LLC Alle rechten voorbehouden.

Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden wordt "inhoud" gedefinieerd als alle informatie, gegevens, communicatie, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal en andere diensten die door gebruikers op onze site kunnen worden bekeken. Dit omvat prikborden, chat en andere originele inhoud.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle inhoud die op deze site aan u wordt gepresenteerd, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van Waveband Communications LLC en / of zijn gelieerde ondernemingen. U mag de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door ons of de specifieke inhoudsprovider. Met uitzondering van een enkele kopie die alleen voor persoonlijk gebruik is gemaakt, mag u geen documenten of informatie van deze site in welke vorm of op welke manier dan ook kopiëren, reproduceren, wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. of de specifieke inhoudsprovider, en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op deze site hergebruikt. Elk ongeoorloofd gebruik van de materialen die op deze site verschijnen, kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Noch wij, noch onze gelieerde ondernemingen garanderen of verklaren dat uw gebruik van materiaal dat wordt weergegeven op of verkregen via deze site, geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Zie "Gebruikersmateriaal" hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat inhoud die op deze site is geplaatst inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van eender welke partij.

Alle aangepaste afbeeldingen, pictogrammen, logo's en servicenamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van Waveband Communications LLC of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken of servicemerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets in deze gebruiksvoorwaarden verleent u het recht om enig handelsmerk, servicemerk, logo en / of de naam van Waveband Communications LLC of zijn gelieerde ondernemingen te gebruiken.

7. Ongeautoriseerd gebruik van materialen

Onder voorbehoud van ons privacybeleid, zal alle communicatie of materiaal dat u naar deze site of naar ons verzendt, hetzij per e-mail, post of andere middelen, om welke reden dan ook, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Hoewel u alle rechten op dergelijke communicatie of materiaal behoudt, verleent u ons en onze agenten en gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, betaald, eeuwigdurend en wereldwijd recht om te kopiëren, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen, aanpassen, wijzigen, en anderszins dergelijk materiaal gebruiken voor welk doel dan ook, ongeacht de vorm of het medium (nu bekend of momenteel niet bekend) waarin het wordt gebruikt.

Verstrek a.u.b. geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie aan ons, tenzij we onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen. We kunnen uw ongevraagde ideeën of voorstellen ook niet accepteren, dus dien deze in geen geval bij ons in.

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we vragen u hetzelfde te doen. Als u of een gebruiker van deze site van mening is dat zijn auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een plaatsing op deze site, moet u of de gebruiker onmiddellijk een melding sturen naar onze aangewezen agent (zoals hieronder aangegeven). Om effectief te zijn, moet de melding het volgende bevatten:

1. Identificeer voldoende gedetailleerd op het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt of andere informatie die voldoende is om het auteursrechtelijk beschermde werk te specificeren waarop inbreuk wordt gemaakt).

2. Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt vermeld in item 1 hierboven.

3. Geef informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen (bij voorkeur e-mailadres).

4. Geef, indien mogelijk, voldoende informatie om ons in staat te stellen de eigenaar / beheerder van de vermeend inbreukmakende webpagina of andere inhoud op de hoogte te stellen (bij voorkeur een e-mailadres).

5. Voeg de volgende verklaring toe: "Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal dat hierboven wordt beschreven als vermeend inbreukmakend is, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet."

6. Voeg de volgende verklaring toe: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de melding correct is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. "

7. Onderteken het papier.

8. Stuur de schriftelijke mededeling naar het volgende adres:

Aangewezen agent voor geclaimde inbreuk:

Contactpersoon: Nick Hohman
Adres: 361 Winged Foot Dr Westminster, MD 21158
Telefoon: 800-806-1076

U erkent en gaat ermee akkoord dat na ontvangst van een kennisgeving van een claim van inbreuk op het auteursrecht, we de geïdentificeerde materialen onmiddellijk van onze site kunnen verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens u of een andere partij en dat de claims van de klagende partij en de partij die de oorspronkelijke post heeft geplaatst materialen worden ter beoordeling doorverwezen naar het United States Copyright Office, zoals bepaald in de Digital Millennium Copyright Act.

8. Afwijzing van garanties

ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD , OF DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEVEN WIJ GEEN GARANTIE DAT (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, (B) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN ZIJN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF MATERIALEN ZAL EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (D) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE U HEBT GEKOCHT OF VERKREGEN OP DE SITE VAN ONS OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZAL AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN OF ZIJN VRIJ VAN FOUTEN, FOUTEN OF GEBREKEN.

DEZE SITE KAN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING TE ALLEN TIJDE WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE, INCLUSIEF DE PRIJZEN EN BESCHRIJVING VAN ALLE HIERIN VERMELDE PRODUCTEN. HET MATERIAAL OF DE DIENSTEN OP DEZE SITE KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN WE DOEN GEEN ENKELE VERPLICHTING OM DERGELIJKE MATERIALEN OF DIENSTEN BIJ TE WERKEN.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET DOWNLOADEN OF ANDERE VERWERVING VAN MATERIAAL VIA DEZE SITE WORDT GEDAAN NAAR EIGEN BEOORDELING EN RISICO EN MET UW OVEREENSTEMMING DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN DERGELIJKE GEGEVENS ACTIVITEITEN.

Door uw gebruik van de site, heeft u mogelijk de mogelijkheid om commerciële transacties aan te gaan met andere gebruikers en verkopers. U erkent dat alle transacties met betrekking tot goederen of diensten die door een partij worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot de aankoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, garanties, onderhouds- en leveringsvoorwaarden met betrekking tot dergelijke transacties, uitsluitend worden overeengekomen tussen de verkoper of koper van dergelijke merchandising en diensten en u.

Inhoud die via deze site beschikbaar is, vertegenwoordigt vaak de meningen en oordelen van een informatieleverancier, sitegebruiker of andere persoon of entiteit die niet met ons verbonden is. We onderschrijven niet, noch zijn we verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring van iemand anders dan een geautoriseerde Waveband Communications LLC-woordvoerder die in zijn / haar officiële hoedanigheid spreekt. Raadpleeg het specifieke redactionele beleid dat op verschillende secties van deze site is gepost voor meer informatie, welk beleid door middel van verwijzing is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat tijdelijke onderbrekingen van de diensten die via deze site beschikbaar zijn, als normale gebeurtenissen kunnen optreden. U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat wij geen controle hebben over netwerken van derden waartoe u toegang hebt tijdens het gebruik van deze site, en dat vertragingen en onderbrekingen van andere netwerktransmissies daarom volledig buiten onze controle vallen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de diensten die beschikbaar zijn op deze site worden geleverd "AS IS" en dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de tijdigheid, verwijdering, verkeerde levering of het niet opslaan van gebruikerscommunicatie of personalisatie-instellingen.

IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

9. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF DERDEN VOOR ENIGE SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING TOT GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GEGEVENS OF WINST, OF WIJ OF NIET OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OVER ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF VAN EEN WEBSITE waarnaar wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen vanaf deze site.

BOVENDIEN ZIJN WIJ OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN OF VOOR HULP BIJ HET UITVOEREN VAN COMMERCIËLE TRANSACTIES VIA DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN DE VERWERKING VAN BESTELLINGEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBODEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

10. Schadeloosstelling

Op verzoek van ons stemt u ermee in ons en onze gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze site. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen over elke kwestie die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met ons zult samenwerken bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

11. Beveiliging en wachtwoord

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en voor alle verklaringen en handelingen of weglatingen die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoord en account. Daarom moet u stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw wachtwoord en account. Ons personeel zal u nooit om uw wachtwoord vragen. U mag uw account met niemand overdragen of delen, en we behouden ons het recht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen als u uw account overdraagt ​​of deelt.

12. Deelname aan promoties

Deze site kan van tijd tot tijd advertenties van derden bevatten. U kunt in correspondentie treden met of deelnemen aan promoties van de adverteerders die hun producten op deze site tonen. Dergelijke correspondentie of promoties, inclusief de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke correspondentie of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor enig deel van dergelijke correspondentie of promotie.

13. E-mail-, berichten-, blog- en chatservices

We kunnen e-mail-, bericht-, blog- of chatdiensten (gezamenlijk "Communicatie") beschikbaar stellen aan gebruikers van onze site, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe provider. We stellen afzonderlijke aanvullende overeenkomsten ter beschikking die de relatie tussen u en ons kenmerken en die, tenzij uitdrukkelijk vermeld of tegenstrijdig, deze voorwaarden omvatten.

We zullen de inhoud van privé-communicatie niet inspecteren of openbaar maken, behalve met toestemming van de afzender of de ontvanger, of in de eng gedefinieerde situaties die worden geboden onder de Electronic Communications Privacy Act, of zoals anderszins vereist door de wet of door een gerechtelijk of overheidsbevel. Meer informatie is beschikbaar in ons privacybeleid.

We kunnen geautomatiseerde bewakingsapparatuur of -technieken gebruiken om onze gebruikers te beschermen tegen massale ongevraagde communicatie (ook bekend als "spam") en / of andere soorten elektronische communicatie die wij in strijd achten met onze zakelijke doeleinden. Dergelijke apparaten of technieken zijn echter niet perfect, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige legitieme communicatie die wordt geblokkeerd, of voor enige ongevraagde communicatie die niet wordt geblokkeerd.

Mailboxen hebben mogelijk een beperkte opslagcapaciteit. Als u de maximaal toegestane opslagruimte overschrijdt, kunnen we geautomatiseerde apparaten gebruiken die e-mailberichten verwijderen of blokkeren die de limiet overschrijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke verwijderde of geblokkeerde berichten.

14. Internationaal gebruik

Hoewel deze site wereldwijd toegankelijk kan zijn, beweren we niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten, en toegang tot deze site vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze site vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten. Elke aanbieding voor een product, dienst en / of informatie gedaan in verband met deze site is ongeldig waar verboden.

15. Beëindiging van het gebruik

U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de site kunnen beëindigen of opschorten met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze gebruiksvoorwaarden. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan een reden zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties.

Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de redenen daarvoor, vervalt uw recht om de diensten die beschikbaar zijn op deze site onmiddellijk te gebruiken en erkent u en gaat u ermee akkoord dat we uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en / of onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen. verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze site blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor claims of schade die voortvloeien uit een beëindiging of opschorting of enige andere actie die door ons is ondernomen in verband met een dergelijke beëindiging of opschorting.

16. Toepasselijk recht

Deze site (met uitzondering van gekoppelde sites) wordt door ons beheerd vanuit onze kantoren in Maryland, Verenigde Staten van Amerika. Het is toegankelijk vanuit alle 50 staten, maar ook vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Maryland, zijn we het er bij het bezoeken van deze site beiden over eens dat de statuten en wetten van de staat Maryland, zonder rekening te houden met de conflicterende wetgevingsprincipes daarvan en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Internationale verkoop van goederen is van toepassing op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze site en de aankoop van producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn. Ieder van ons gaat ermee akkoord en onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van elke bevoegde rechtbank in de staat Maryland met betrekking tot dergelijke zaken.

17. Mededelingen

Alle kennisgevingen aan een partij zullen schriftelijk gebeuren en worden gedaan via e-mail of conventionele post. Kennisgevingen aan ons moeten worden gericht aan de klantenservice opsales@wvbandcoms.com, indien per e-mail, of bij Waveband Communications LLC 361 Winged Foot Dr Westminster, MD 21158 indien per conventionele post. Kennisgevingen aan u kunnen worden verzonden naar het adres dat u hebt opgegeven als onderdeel van uw registratiegegevens. Bovendien kunnen we via de site mededelingen of berichten uitzenden om u op de hoogte te brengen van wijzigingen op de site of andere belangrijke zaken, en dergelijke uitzendingen zullen op het moment van verzending een kennisgeving aan u vormen.

18. Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken van de partijen met betrekking tot dat onderwerp. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd door het gebruik van enig (e) ander document (en). Elke poging om dit document te wijzigen, aan te vullen of aan te passen of om een ​​bestelling te plaatsen voor producten of diensten die onderhevig zijn aan aanvullende of gewijzigde algemene voorwaarden, is nietig, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst die door u en ons is ondertekend. Voor zover iets op of in verband met deze site in strijd of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

19. Diversen

Bij elke actie om deze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, heeft de winnende partij recht op kosten en advocaatkosten. Elke rechtszaak die door u tegen ons of onze aangesloten maatschappijen wordt aangespannen, moet binnen een jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, worden ingesteld, anders wordt ervan uitgegaan dat voor altijd afstand is gedaan en is uitgesloten.

U mag uw rechten en verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet aan een partij overdragen, en elke vermeende poging om dit te doen is nietig. We kunnen onze rechten en plichten onder deze gebruiksvoorwaarden vrij toewijzen.

U stemt ermee in enig deel van deze site of het gebruik van of toegang tot deze site niet te verkopen, door te verkopen, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Naast elk excuus dat wordt geboden door de toepasselijke wetgeving, zijn we vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van producten en diensten die via onze site beschikbaar zijn als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet te voorzien door een van beide partijen, inclusief maar niet beperkt tot arbeidsoverlast, oorlog, brand, ongeval, slecht weer, onvermogen om transport veilig te stellen, overheidshandelen of regelgeving, en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met de hierboven opgesomde.

Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de overige delen zullen volledig van kracht blijven. en effect.

Elk verzuim door ons om een ​​bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of gerelateerde rechten af ​​te dwingen of uit te oefenen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling in.

20. Contactgegevens

Behalve zoals expliciet vermeld op deze site, worden de diensten die beschikbaar zijn via deze site aangeboden door Waveband Communications LLC, gevestigd op 361 Winged Foot Dr Westminster, MD 21158. Ons telefoonnummer is 800-806-1076. Als u merkt dat een gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt, neem dan contact met ons op viasales@wvbandcoms.com .

Gegenereerd door:General Counsel, PCenLegal River'sServicevoorwaarden Generator